HELDERE
VOORWAARDEN,
DAT IS ADSR

ALGEMENE INKOOP- EN
ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20051827)

Algemeen deel (I)

Artikel 1, Definities.
1.1
“Aan de Stegge Roosendaal”:
Aan de Stegge Roosendaal B.V. en/of één of meerdere aan haar gelieerde ondernemingen.

“Opdrachtnemer”:
Elke natuurlijke of rechtspersoon met wie Aan de Stegge Roosendaal onderhandelt en/of een Overeenkomst sluit.

“Overeenkomst”:
Elke overeenkomst tussen Aan de Stegge Roosendaal en Opdrachtnemer.

“Principaal”:
De opdrachtgever volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.

“Bouwdirectie”:
De directie volgens de Hoofdaannemingsovereenkomst.

“Hoofdaannemingsovereenkomst”:
De overeenkomst tussen de Principaal en Aan de Stegge Roosendaal.

“Werk”:
Het uitvoeren van werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert voor Aan de Stegge Roosendaal.

“Levering”:
De ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde of (af) te leveren zaken en diensten.

“Persoonsgegevens”:
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de Betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Verwerking”:
Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Betrokkene”:
Geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.
“Inbreuk in verband met Persoonsgegevens”:
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”).

“Toezichthoudende autoriteit”:
Een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden (hierna: “algemene voorwaarden”) bestaan uit een algemeen deel (I), een bijzonder deel over de inkoopvoorwaarden (II) en een bijzonder deel over de onderaannemingsvoorwaarden (III). Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de Levering van zaken is naast het algemene deel ook van toepassing deel (II). Indien de Overeenkomst betrekking heeft op Uitvoering van werken is naast het algemene deel ook van toepassing deel (III).

Artikel 2, Toepasselijkheid.
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanvragen door Aan de Stegge Roosendaal, aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, en op elke Overeenkomst van koop en/of huur en of aanneming van werk, tussen Aan de Stegge Roosendaal en Opdrachtnemer.

2.2
Indien enig beding opgenomen in deze algemene voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Een zodanig niet geldig beding zal worden omgezet in een wel geldig beding dat de oorspronkelijke strekking zoveel mogelijk benadert.

2.3
In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en het bepaalde in documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst geldt de volgende rangorde:
a. De Overeenkomst prevaleert boven de technische omschrijving, het bestek en deze algemene voorwaarden;
b. De technische omschrijving en/of het bestek prevaleert boven deze algemene voorwaarden. Voor zover in de technische omschrijving en/of het bestek verwezen wordt naar andere algemene voorwaarden zullen die andere algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en blijven deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3, Totstandkoming overeenkomst.
3.1
Elke offerteaanvraag van Aan de Stegge Roosendaal is vrijblijvend. De kosten in verband met het opstellen van de offerte kunnen nimmer voor rekening van Aan de Stegge komen.

3.2
De offertes worden gestand gedaan gedurende een periode van tenminste 3 maanden.

3.3
De Overeenkomst komt tot stand doordat de offerte of de in samenspraak tussen Aan de Stegge Roosendaal en Opdrachtnemer gewijzigde offerte, schriftelijk door Aan de Stegge Roosendaal wordt geaccepteerd.

Artikel 4, Prijzen.
4.1
Alle prijzen zijn vast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2
Aan de Stegge Roosendaal is niet gebonden aan prijsverhogingen van Opdrachtnemer, tenzij Aan de Stegge Roosendaal zich daarmede uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

4.3
Alle prijzen zijn inclusief transport-, verpakkings-, behandelings- en administratiekosten.
 
Artikel 5, Verwerking Persoonsgegevens.
5.1
Wanneer Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5.2
Opdrachtnemer informeert Aan de Stegge Roosendaal binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

5.3
Opdrachtnemer verleent medewerking aan Aan de Stegge Roosendaal wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

5.4
Opdrachtnemer informeert Aan de Stegge Roosendaal binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.

5.5
Opdrachtnemer informeert Aan de Stegge Roosendaal over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. Opdrachtnemer zal Aan de Stegge Roosendaal vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.

5.6
Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:
a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
d. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;
f. de oorzaak van het Datalek;
g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

5.7
De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de Aan de Stegge Roosendaal de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.

5.8
Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.

5.9
Wanneer de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Aan de Stegge Roosendaal eindigt, zal Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Aan de Stegge Roosendaal en/of vernietigen.

Artikel 6, Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
6.1
Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop gebaseerde overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

6.2
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de tussen Aan de Stegge Roosendaal en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, dan wel naar aanleiding van deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw zoals deze drie maanden voor de dag van prijsopgave van het door Aan de Stegge Roosendaal aangenomen werk luiden.

6.3
In afwijking van artikel 6.2 is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd om, wanneer de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, het geschil aan de bevoegde burgerlijke rechter te onderwerpen.

Bijzonder deel (II) Inkoopvoorwaarden

Artikel 7, Non-conformiteit.
Levering van meer of minder zaken dan overeengekomen beantwoordt niet aan de Overeenkomst. In het geval de geleverde zaken op welke wijze dan ook afwijken van hetgeen is overeengekomen, kleurverschillen daaronder begrepen, is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd de zaken te weigeren.

Artikel 8, Aflevering.
8.1
Aflevering van zaken dient op de in de Overeenkomst aangegeven plaats en, indien van toepassing, op het aangegeven tijdstip te geschieden, dan wel aan te vangen en plaats te vinden overeenkomstig het door Aan de Stegge Roosendaal vastgestelde schema.

8.2
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de zaken franco voor rekening en risico van Opdrachtnemer afgeleverd aan en gelost op het door Aan de Stegge Roosendaal aangewezen adres. Het risico van de afgeleverde zaken gaat eerst over op Aan de Stegge Roosendaal na de lossing en na aftekening van de afleverings-/verzendbon.

8.3
Aflevering en lossing van zaken buiten de bij Aan de Stegge Roosendaal geldende vaste werktijden kan uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Aan de Stegge Roosendaal.

8.4
Onverminderd het recht op schadevergoeding is Opdrachtnemer bij overschrijding van de leveringstermijn, veroorzaakt door toedoen van Opdrachtnemer, aan Aan de Stegge Roosendaal een boete wegens te late levering verschuldigd van
€ 2.000,– per werkbare dag. De alsdan verschuldigde boete kan worden verrekend met hetgeen Aan de Stegge Roosendaal aan Opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel 9, Keuring.
9.1
Aan de Stegge Roosendaal heeft het recht de te leveren zaken tijdens de fabricage, bewerking of opslag te inspecteren en te keuren.
Aan de Stegge Roosendaal heeft tevens het recht de geleverde en reeds verwerkte zaken tot en met de dag van definitieve oplevering van het Werk te (laten) keuren.
 
9.2
Aan de Stegge Roosendaal heeft het recht geleverde zaken op de plaats van aflevering te keuren. Ingeval van afkeuring heeft Aan de Stegge Roosendaal het recht de inontvangstname van de zaken te weigeren. Aan de Stegge Roosendaal zal Opdrachtnemer van de afkeuring onmiddellijk in kennis stellen.

9.3
Bij afkeuring van geleverde zaken dient Opdrachtnemer alle noodzakelijke maatregelen te treffen, dusdanig dat de geleverde zaken alsnog binnen een termijn van 2×24 uur aan de Overeenkomst zullen beantwoorden door middel van herstel van de gebreken, vervanging of anderszins.

9.4
Bij aflevering afgekeurde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer en blijven derhalve voor diens risico en dienen in overleg met Aan de Stegge Roosendaal door Opdrachtnemer binnen 2×24 uur na bericht van afkeuring door Opdrachtnemer ofwel ten genoegen van Aan de Stegge Roosendaal te worden vervangen of gerepareerd ofwel door Opdrachtnemer te worden verwijderd, zulks naar keuze van Aan de Stegge Roosendaal.
Bij gebreke van tijdige vervanging/reparatie/verwijdering van de afgekeurde zaken door Opdrachtnemer is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd de zaken op kosten van en voor risico van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer te retourneren. Opdrachtnemer is in dat geval gehouden alle met betrekking tot de afgekeurde en verwijderde zaken door Aan de Stegge Roosendaal betaalde kosten integraal en zonder beroep op compensatie aan Aan de Stegge Roosendaal op het eerst verzoek te vergoeden.

9.5
Indien afkeuring van geleverde zaken op een later moment dan bij Levering plaatsvindt, gaan de afgekeurde zaken met ingang van de datum van bericht van afkeuring in eigendom over op Opdrachtnemer en komen zij met ingang van de datum van bericht voor risico van Opdrachtnemer. Het bepaalde in artikel 6.4 is integraal van toepassing.
Artikel 10, Betaling.

10.1
Na goedkeuring van de geleverde zaken door Aan de Stegge Roosendaal geldt een betalingstermijn van 60 dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur, waaraan een door en/of namens Aan de Stegge Roosendaal bevoegdelijk ondertekende werkbon en/of afleverings-/verzendbon dient te zijn gehecht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en behoudens reclames van Aan de Stegge Roosendaal wegens tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, in welk geval Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd is haar eventuele betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten c.q. te verrekenen met hetgeen Aan de Stegge Roosendaal uit welken hoofde dan ook van Opdrachtnemer te vorderen heeft.

10.2
In geval van overeengekomen vooruitbetaling zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Aan de Stegge Roosendaal een onherroepelijke en in de praktijk aanvaarde bankgarantie stellen ter hoogte van het vooruit te betalen bedrag.

10.3
Betaling van enige factuur laat onverlet de aanspraken van Aan de Stegge Roosendaal wegens een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 11, Garantie.
11.1
Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de eisen die Aan de Stegge Roosendaal en/of Principaal in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan deze zaken mogen stellen.

11.2
Opdrachtnemer verbindt zich alle gebreken aan de geleverde zaken die zich voordoen binnen de op grond van de Overeenkomst tussen Aan de Stegge Roosendaal en Opdrachtnemer overeengekomen garantietermijnen en, bij gebreke daarvan, één jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de zaken door Aan de Stegge Roosendaal in gebruik zijn genomen en/of zijn verwerkt op eerste verzoek van Aan de Stegge Roosendaal binnen een redelijke termijn kosteloos door middel van reparatie of, indien nodig, vervanging te herstellen c.q. ongedaan te maken, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat deze gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.

11.3
Alle kosten in verband met herstel of vervanging van de geleverde zaken zijn volledig voor rekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is bovendien gehouden tot vergoeding van alle kosten en eventuele schade van Aan de Stegge Roosendaal voortvloeiende uit de tekortkoming van Opdrachtnemer en de ongedaanmaking daarvan.

11.4
Na geheel of gedeeltelijk herstel of vervanging van de geleverde zaken begint de garantietermijn van artikel 11.2 vanaf het tijdstip van ingebruikneming van deze zaken opnieuw te lopen.

11.5
Deze garantiebepalingen beperken op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming op grond van de wet noch de rechten van Aan de Stegge Roosendaal tot het vorderen van herstel en/of schadevergoeding van Opdrachtnemer in het geval dat gebreken eerst na het verstrijken van de garantietermijn kenbaar worden.

11.6
Garantieverklaringen voor leveringen door Opdrachtnemer dienen op eerste aanwijzing van Aan de Stegge Roosendaal door Opdrachtnemer op officieel papier te worden verstrekt, doch uiterlijk met de laatste deelfactuur te worden meegezonden.

Artikel 12, Toerekenbare tekortkoming Opdrachtnemer.
12.1
Indien de overeengekomen leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, behoudens overmacht, wordt overschreden en/of indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de Overeenkomst, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe ingebrekestelling zijdens Aan de Stegge Roosendaal noodzakelijk is.
Indien na schriftelijke ingebrekestelling daartoe zijdens Aan de Stegge Roosendaal Opdrachtnemer niet binnen 2×24 uur tot herstel van de gebreken is overgegaan, is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer en is Opdrachtnemer gehouden de als gevolg van deze ontbinding door Aan de Stegge Roosendaal geleden en nog te lijden schade te vergoeden.

12.2
Indien Opdrachtnemer ook na ingebrekestelling nalatig blijft met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Aan de Stegge Roosendaal is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd twee volle werkdagen na schriftelijke aanzegging daartoe aan Opdrachtnemer, alle naar het oordeel van Aan de Stegge Roosendaal noodzakelijke maatregelen te treffen tot vervanging of herstel van de zaken dan wel anderszins tot beperking van schade, zulks voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

12.3
Bij verzuim van Opdrachtnemer is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd om van Opdrachtnemer naast schadevergoeding tevens de kosten verbonden aan de buitengerechtelijke invordering van Opdrachtnemer te vorderen, die alsdan gehouden zal zijn deze kosten aan Aan de Stegge Roosendaal te voldoen. Deze kosten bedragen 15% van het met de desbetreffende order gemoeide bedrag, dan wel de daadwerkelijk met de buitengerechtelijke invordering gepaard gaande kosten, indien deze het voornoemde percentage overschrijden.

12.4
Ingeval van verzuim van Opdrachtnemer is Aan de Stegge Roosendaal bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten totdat Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen jegens Aan de Stegge Roosendaal heeft voldaan.

Artikel 13, Intellectueel-eigendomsrechten.
13.1
Opdrachtnemer garandeert dat door middel van de verkoop en levering van de aan Aan de Stegge Roosendaal verkochte zaken op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden onder meer terzake van industriële en intellectuele eigendom, octrooien en merkenrechten daaronder begrepen. Opdrachtnemer vrijwaart Aan de Stegge Roosendaal tegen aanspraken van derden dienaangaande.

13.2
Door Aan de Stegge Roosendaal aan Opdrachtnemer in verband met de order versterkte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en/of andere gegevens blijven eigendom van Aan de Stegge Roosendaal. Opdrachtnemer zal deze stukken en/of andere gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de desbetreffende order gebruiken en onmiddellijk na uitvoering daarvan, alsmede op eerste verzoek van Aan de Stegge Roosendaal tezamen met alle kopieën aan Aan de Stegge Roosendaal retourneren, op straffe van een direct opeisbare boete groot € 500,— per dag.

13.3
In geval van kennelijke onjuistheden of onduidelijkheden in de in artikel 13.2 bedoelde stukken dient Opdrachtnemer zich onmiddellijk tot Aan de Stegge Roosendaal te wenden. Eigenmachtige interpretatie door Opdrachtnemer geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

13.4
Opdrachtnemer garandeert dat de in artikel 13.2 bedoelde stukken en/of andere gegevens geheim blijven en ook binnen het bedrijf van Opdrachtnemer slechts bekend worden gemaakt voor zover dit voor de uitvoering van de order noodzakelijk is.

Artikel 14, Aanvaarding.
14.1
Door aanvaarding en/of uitvoering van een order wordt Opdrachtnemer ook voor wat betreft eventuele toekomstige orders geacht met deze algemene voorwaarden bekend te zijn en toepasselijkheid daarvan op alle latere overeenkomsten tussen partijen te aanvaarden.

Bijzonder deel (III) Onderaannemingsvoorwaarden

Artikel 15, Verplichtingen Opdrachtnemer.
15.1
Opdrachtnemer is verplicht:
a. het door hem uit te voeren Werk goed en deugdelijk en met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst en alle terzake geldende wettelijke voorschriften uit te voeren;
b. uitsluitend alle door Aan de Stegge Roosendaal gegeven orders en aanwijzingen op te volgen;
c. bij facturering een staat in te sluiten, tenminste bevattende:
– bevoegdelijk namens Aan de Stegge Roosendaal en Opdrachtnemer ondertekende lijsten van namen en BSN-nummers van alle werknemers die door Opdrachtnemer van week tot week op het werk te werk zijn gesteld;
– bevoegdelijk ondertekende urenverantwoordingen betreffende voornoemde werknemers;
– bevoegdelijk ondertekende afrekenstaten c.q. bonnen.
d. zich te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever(s) van Aan de Stegge Roosendaal voor uitbreidingen of wijzigingen van het werk;
e. zaken die nog niet zijn verwerkt in de bouw en voorts materieel en ander (hulp) gereedschappen genoegzaam tegen alle op de bouw gebruikelijke risico’s te verzekeren, waaronder in elk geval het risico terzake brand (inclusief rook- en roetschade), wateroverlast, diefstal en molest;
f. op eerste verzoek van Aan de Stegge Roosendaal zijn werkschema en werktijden zodanig aan te passen dat deze overeenstemmen met die van Aan de Stegge Roosendaal, waarbij afwijkingen (bijvoorbeeld in verband met ter plaatse geldende werktijden, arbeidsduurverkorting en vakantiedagen) slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan de Stegge Roosendaal zijn toegestaan;
g. in geval van kennelijke onjuistheid of onduidelijkheid in de opdracht c.q. opdrachtbevestiging Aan de Stegge Roosendaal daarop direct te wijzen en nadere instructies te vragen en derhalve niet op basis van eigen interpretatie de werkzaamheden aan te vangen, hetgeen in dat geval voor rekening en risico van Opdrachtnemer geschiedt;
h. stipt te voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van sociale verzekeringspremies en loonbelasting verband houdende met het opgedragen werk;
i. alle bepalingen van de toepasselijke CAO jegens zijn werknemers die op het werk zijn tewerk gesteld stipt na te leven;
j. het hem door Aan de Stegge Roosendaal ter beschikking gestelde materieel als een goed huisvader te gebruiken en te onderhouden, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan aan Aan de Stegge Roosendaal opgekomen schade en of kosten;
k. in geval van vermissing of diefstal c.q. anderszins teniet gaan van ter beschikking gesteld materieel voor gelijkwaardige vervanging daarvan zorg te dragen;
l. schriftelijk te garanderen, in het geval in het bestek is vermeld dat een of meer door Opdrachtnemer te realiseren onderdelen van het Werk door Opdrachtnemer worden gegarandeerd, dat hij zich verbindt om voor zijn rekening en risico alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste verzoek van Aan de Stegge Roosendaal binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij Opdrachtnemer aantoont dat deze gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik;
m. veiligheidsmaatregelen te treffen en veiligheid in het algemeen te handhaven overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de daarmee gelijk te stellen voorschriften en aan het personeel van Opdrachtnemer persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen, zoals o.a. veiligheidshelmen, handschoenen en veiligheidsschoenen, etc.;
n. bouwafval, waaronder chemisch bouwafval, met inachtneming van de terzake geldende veiligheids- en milieuwetten op juiste wijze af te voeren, alsmede afval, bouwstoffen en overige materialen eveneens met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften, waaronder veiligheids- en milieuwetten, gedurende de werkzaamheden deugdelijk te bewaren in daartoe bestemde containers.

Artikel 16, Uitvoering.
16.1
Opdrachtnemer is niet bevoegd het Werk of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren of bij de uitvoering van deze werkzaamheden gebruik te maken van door derden ter beschikking gestelde arbeidskrachten, behoudens na van Aan de Stegge Roosendaal verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming.
Voornoemde schriftelijke toestemming ontslaat Opdrachtnemer niet van enigerlei verplichting uit hoofde van de overeenkomst van Opdrachtnemer.

16.2
Indien Aan de Stegge Roosendaal in afwijking van het in het bestek vermelde tijdstip de werkzaamheden aanvangt of voortzet is Opdrachtnemer verplicht om dienovereenkomstig op afroep van Aan de Stegge Roosendaal met inachtneming van een redelijke afroeptermijn het Werk te beginnen of voort te zetten.

16.3
Indien Aan de Stegge Roosendaal besluit dat gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld het winterseizoen, zomervakanties e.d., wordt doorgewerkt, is Opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

16.4
De oplevering van het Werk van Opdrachtnemer en de onderhoudsperiode van Opdrachtnemer vallen samen met de oplevering van het Werk en de onderhoudsperiode van de Aan de Stegge Roosendaal blijkens de Hoofdaannemingsovereenkomst.

16.5
Aan de Stegge Roosendaal en Principaal zijn bevoegd alle werkzaamheden van Opdrachtnemer tot 30 dagen na voltooiing van deze werkzaamheden te (doen) keuren. In geval van afkeuring zal Aan de Stegge Roosendaal Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen en dient Opdrachtnemer per omgaande alle noodzakelijke maatregelen te treffen teneinde de geconstateerde gebreken te herstellen c.q. teneinde alsnog aan zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst te voldoen.

16.6
Opdrachtnemer is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem gebruikte bouwstoffen en materialen. De door Opdrachtnemer gebruikte bouwstoffen en materialen dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften, waaronder de voorschriften terzake van veiligheid en milieu.

16.7
Indien de aanvang of voortgang van het aan Opdrachtnemer opgedragen werk wordt vertraagd door omstandigheden die voor rekening of risico van Opdrachtnemer komen, dient de daaruit voor Aan de Stegge Roosendaal voortvloeiende schade door Opdrachtnemer te worden vergoed.

16.8
Indien de aanvang of de voortgang van het aan Opdrachtnemer opgedragen werk wordt vertraagd door voor rekening van Opdrachtnemer komende omstandigheden, dient de daaruit voor aannemer voortvloeiende schade, niet zijnde schade wegens overschrijding van de uitvoeringstermijn, door Opdrachtnemer te worden vergoed.

16.9
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn en/of van de opleveringstermijn is opdrachtnemer aan Aan de Stegge Roosendaal een direct opeisbare gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 500,— per werkbare werkdag dat de overeengekomen termijn is overschreden, tenzij een ander bedrag is overeenkomen. Aan de Stegge Roosendaal is gerechtigd de aldus verschuldigde schadevergoeding te verrekenen met hetgeen Opdrachtnemer van Aan de Stegge Roosendaal te vorderen heeft.

16.10
De gefixeerde schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist.

Artikel 17 Veiligheid, afdracht van belastingen en premies, garanties, vergunningen.
17.1
Opdrachtnemer dient te beschikken over en desgevraagd op eerste verzoek aan Aan de Stegge Roosendaal te verstrekken:
a. een geldig inschrijfnummer bij de bedrijfsvereniging c.q. uitvoeringsinstituut;
b. een geldige vestigingsvergunning;
c. een bewijs van inschrijving in de registers van de Kamer van Koophandel;
d. een afschrift van de G-rekening overeenkomst;
e. een recente verklaring van fiscus en bedrijfsvereniging c.q. uitvoeringsinstituut omtrent betalingsgedrag, welke verklaring niet ouder mag zijn dan 3 maanden;
f. kopieën van geldige identiteitsbewijzen van de door Opdrachtnemer op het werk te werk gestelde werknemers;
g. een geldig VCA-certificaat.

17.2
Opdrachtnemer garandeert dat hij conform de Wet Ketenaansprakelijkheid van 4 juni 1981, Staatsblad 1370, en de in het kader van die Wet vastgestelde richtlijnen zoals het G- rekeningbesluit d.d. 23 mei 1991, Staatscourant 4 juni 1991, nummer 105 loonbelasting en premies sociale verzekeringen die verband houden met het hem opgedragen werk heeft afgedragen, dan wel tijdig zal afdragen.

17.3
Opdrachtnemer dient voor aanvang van de werkzaamheden aan Aan de Stegge Roosendaal een verklaring te hebben verstrekt met betrekking tot zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging c.q. uitvoeringsinstituut en afdracht van loonbelasting aan fiscus zoals bedoeld in de in art. 17.2 genoemde wettelijke regelingen. Opdrachtnemer dient deze verklaringen voorts steeds na verloop van 3 maanden aan Aan de Stegge Roosendaal te tonen.

17.4
Het is Opdrachtnemer verboden zijn uit de overeenkomst met Aan de Stegge Roosendaal voortvloeiende vorderingen aan een derde te cederen, te verpanden, of onder welke titel ook in eigendom over te dragen, behoudens na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan de Stegge Roosendaal.

17.5
Opdrachtnemer garandeert dat de door hem uitgevoerde werkzaamheden en of geleverde zaken goed en deugdelijk zijn, geen gebrek in ontwerp, constructie, montage en materiaal bevatten, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de in de overeenkomst en de van overheidswege gestelde (wettelijke) eisen en voorschriften.

17.6
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften. Opdrachtnemer voorkomt zoveel mogelijk hinder en/of overlast aan derden.
Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor het aanvragen en verkrijgen van de in verband met de uitvoering van de hem door Aan de Stegge Roosendaal opgedragen werkzaamheden eventueel vereiste vergunningen.

Artikel 18, Betaling.
18.1
Aan de Stegge Roosendaal is eerst gehouden tot betaling van een factuur, nadat:
a. de opdrachtbevestiging c.q. overeenkomst door Opdrachtnemer voor akkoord is ondertekend en in het bezit is van Aan de Stegge Roosendaal;
b. het Werk of een gedeelte daarvan waarop de termijnbetaling betrekking heeft door Opdrachtnemer naar genoegen van Aan de Stegge Roosendaal en dienst opdrachtgever is opgeleverd;
c. Opdrachtnemer heeft aangetoond zijn wettelijke verplichtingen tot afdracht van premies, sociale verzekeringen en loonbelasting en ook overigens al zijn verplichtingen jegens de door hem tewerk gestelde arbeidskrachten strikt te hebben nagekomen; en
d. De ingediende factuur voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 15.1.

18.2
Aan de Stegge Roosendaal is te allen tijde gerechtigd om aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die Aan de Stegge Roosendaal van Opdrachtnemer uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft.

18.3
Aan de Stegge Roosendaal is te allen tijde gerechtigd haar betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten indien Opdrachtnemer enige verplichting voortvloeiende uit de met Aan de Stegge Roosendaal gesloten overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet nakomt.

18.4
Opdrachtnemer is ter verzekering van de nakoming van zijn verplichtingen gehouden op eerste verzoek van Aan de Stegge Roosendaal een onherroepelijke direct opeisbare bankgarantie naar Rotterdams model te stellen, zulks ten genoegen van Aan de Stegge Roosendaal. Deze verplichting voor Opdrachtnemer geldt evenzeer in het geval van overeengekomen vooruitbetaling, in welk geval Opdrachtnemer op eerste verzoek van Aan de Stegge Roosendaal gehouden is een zodanige bankgarantie te stellen ter hoogte van tenminste het vooruitbetaalde bedrag.

18.5
Aan de Stegge Roosendaal is steeds gerechtigd de door Opdrachtnemer terzake van het Werk verschuldigde premie sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Aan de Stegge Roosendaal ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan Opdrachtnemer te betalen door storting op diens G-rekening, dan wel de daarmee gemoeide bedragen op de onderaanneemsom in te houden en namens Opdrachtnemer rechtstreeks aan het betrokken uitvoeringsinstituut, dan wel de Ontvanger der directe belastingen te voldoen. Indien Aan de Stegge Roosendaal van dit recht gebruik maakt is Opdrachtnemer verplicht de nadere regels als bedoeld in art. 16b lid 7c CSV stipt na te komen.

18.6
In het in artikel 18.5 genoemde geval is Aan de Stegge Roosendaal door storting of betaling op de daargenoemde wijze jegens Opdrachtnemer gekweten terzake van deze bedragen.

18.7
Indien Aan de Stegge Roosendaal in financieel of zakelijk opzicht ongunstige berichten ontvangt over Opdrachtnemer danwel in het geval van overtreding van het bepaalde in art. 18 van deze algemene voorwaarden door Opdrachtnemer, is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd ofwel zijn betaling aan Opdrachtnemer op te schorten totdat deze ten genoegen van Aan de Stegge Roosendaal heeft aangetoond dat hij volledig aan zijn verplichtingen in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid heeft voldaan, dan wel de door Aan de Stegge Roosendaal in het kader van voornoemde Wet alsnog afgedragen of af te dragen bedragen te verrekenen met de onderaanneemsom, zulks ter keuze van Aan de Stegge Roosendaal.
In dat geval is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd van Opdrachtnemer zekerheid te eisen overeenkomst lid 5 van dit artikel voor de nakoming van de onderaannemingsovereenkomst, alsmede van de hiervoor bedoelde verplichtingen in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Indien Opdrachtnemer niet binnen de door Aan de Stegge Roosendaal gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtnemer gehouden te zijn.

18.8
Indien Aan de Stegge Roosendaal na aansprakelijkheidstelling voor niet betaalde belastingen en/of premies door Opdrachtnemer of na hem komende Opdrachtnemers deze belastingen en/of premies heeft moeten voldoen, heeft Aan de Stegge Roosendaal ten belope van het volledige bedrag dat door Aan de Stegge Roosendaal uit dien hoofde is voldaan verhaal op Opdrachtnemer. De vordering van Aan de Stegge Roosendaal wordt vermeerderd met de wettelijke rente en gemaakte kosten.
Voornoemd verhaal op Opdrachtnemer heeft Aan de Stegge Roosendaal eveneens indien Aan de Stegge Roosendaal aan enige verplichting ingevolge de toepasselijke CAO jegens de werknemers van Opdrachtnemer heeft moeten voldoen.

18.9
In geval van faillissement van Opdrachtnemer is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd haar betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten, totdat Aan de Stegge Roosendaal van fiscus en/of het betrokken uitvoeringsinstituut/bedrijfsvereniging een vrijwarende verklaring ten genoege van Aan de Stegge Roosendaal heeft ontvangen, waaruit blijkt dat Aan de Stegge Roosendaal niet aansprakelijk is of zal worden gesteld uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid wegens niet afgedragen belastingen en/of premies sociale verzekeringen door Opdrachtnemer.

Artikel 19, Verhaal.
19.1
Indien Aan de Stegge Roosendaal aansprakelijk wordt gesteld voor de door de Opdrachtnemer of na hem komende Opdrachtnemer niet betaalde belasting en premies en deze heeft voldaan, is Aan de Stegge Roosendaal onmiddellijk gerechtigd tot verhaal en inhouding of compensatie ten belope van het gehele bedrag waarvoor zij aansprakelijk wordt gesteld.

19.2
Door voldoening door Aan de Stegge Roosendaal aan haar verplichtingen ingevolge de CAO- Bouwbedrijven, als ook wanneer Aan de Stegge Roosendaal aansprakelijk wordt gehouden ter zake van de niet-nakoming van verplichtingen door Opdrachtnemer ingevolge de CAO Bouwbedrijven, jegens de werknemers van Opdrachtnemer, is Aan de Stegge Roosendaal onmiddellijk gerechtigd tot verhaal en inhouding of compensatie ten belope van het gehele bedrag dat door Aan de Stegge Roosendaal te dezer zake is voldaan danwel waarvoor Aan de Stegge Roosendaal aansprakelijk wordt gesteld c.q. gehouden, zulks vermeerderd met de wettelijke rente.

Artikel 20, Meerwerk.
Meerwerk dient schriftelijk overeengekomen te zijn. Indien een schriftelijke opdracht van Aan de Stegge Roosendaal ontbreekt, vindt geen verrekening van meerwerk plaats. Verrekening van meerwerk geschiedt uitsluitend bij de eindafrekening van het Werk, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 21, Uitbesteding Werk.
Opdrachtnemer is niet bevoegd het Werk of een deel daarvan door een derde te laten uitvoeren of de overeenkomst of enige deel daarvan aan een derde over te dragen, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Aan de Stegge Roosendaal.
Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van het Werk uitsluitend personeel te werk stellen dat bij hem in dienst is.

Artikel 22, Toerekenbare tekortkoming Opdrachtnemer.
22.1
Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Aan de Stegge Roosendaal, indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet, niet tijdig en/of niet deugdelijk nakomt of dreigt na te komen, gerechtigd, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, voor rekening van Opdrachtnemer alle passende maatregelen te nemen die Aan de Stegge Roosendaal noodzakelijk acht om stagnatie van of schade aan het Werk te voorkomen of te beperken.

22.2
Indien Opdrachtnemer ondanks sommatie daartoe binnen een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichtingen jegens Aan de Stegge Roosendaal tijdig en/of deugdelijk na te komen, is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of het Werk geheel of gedeeltelijk zelf of door derden voor rekening van Opdrachtnemer te (doen) voltooien, onverminderd het recht van Aan de Stegge Roosendaal op volledige schadevergoeding.
In het geval Aan de Stegge Roosendaal ingrijpt zoals in dit artikel omschreven is Opdrachtnemer verplicht alle door Aan de Stegge Roosendaal gewenste medewerking te verlenen aan Aan de Stegge Roosendaal dan wel aan de door haar ingeschakelde derde(n), terwijl Opdrachtnemer niet gerechtigd zal zijn op vergoeding van schade, kosten en gederfde winst.

Artikel 23, Ontbinding.
23.1
Onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van Aan de Stegge Roosendaal is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien Opdrachtnemer ondanks sommatie daartoe in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de met Aan de Stegge Roosendaal gesloten Overeenkomst tijdig en/of deugdelijk na te komen, waaronder mede begrepen de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

23.2
Onverminderd het recht op volledige schadevergoeding is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
–  Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim is, bijvoorbeeld ingeval van overschrijding van overeengekomen uitvoeringstermijnen of opleveringsdata;
–  de Overeenkomst tussen Aan de Stegge Roosendaal en Principaal, welke mede het aan de Opdrachtnemer opgedragen Werk omvat, wordt ontbonden of opgezegd.

23.3
Ingeval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Aan de Stegge Roosendaal, is Aan de Stegge Roosendaal gerechtigd het Werk geheel of gedeeltelijk zelf of door derden voor rekening van Opdrachtnemer te (doen) voltooien, onverminderd het recht van Aan de Stegge Roosendaal op volledige schadevergoeding. Opdrachtnemer is alsdan verplicht alle door Aan de Stegge Roosendaal gewenste medewerking te verlenen aan Aan de Stegge Roosendaal dan wel aan de door haar ingeschakelde derde(n), terwijl Opdrachtnemer niet gerechtigd zal zijn tot vergoeding van schade, kosten en gederfde winst.

23.4
Elk der partijen is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden in het geval de wederpartij een aanvraag tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, de bedrijfsuitoefening staakt, de zeggenschap over zijn bedrijf verliest, zijn onderneming of een deel daarvan aan een ander overdraagt of liquideert of op enige andere wijze wordt beperkt in de bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 24, Aansprakelijkheid Opdrachtnemer, vrijwaring.
24.1
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade aan personen en/of goederen, gevolgschade daaronder begrepen, die voor Aan de Stegge Roosendaal of derden mochten ontstaan uit of ten gevolge van handelingen van Opdrachtnemer, diens personeel of van derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, indien en voor zover deze schade niet gedekt wordt door de terzake van het werk geldende dekking op grond van de betreffende Construction All Risk-verzekering (CAR), te vermeerderen met het eigen risico onder deze verzekering.

24.2
Opdrachtnemer is jegens Aan de Stegge Roosendaal aansprakelijk voor door Principaal van Aan de Stegge Roosendaal opgelegde kortingen, boetes en schadeclaims wegens te late aanvang, vertraagde uitvoering of te late oplevering van het Werk door Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Aan de Stegge Roosendaal op vergoeding van de volledige schade die Aan de Stegge Roosendaal als gevolg daarvan lijdt.

24.3
Aan de Stegge Roosendaal is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade aan eigendommen van Opdrachtnemer, diens personeel of anderen door Opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde personen, schade als gevolg van vernieling, vermissing, verlies, diefstal van bouwstoffen, gereedschappen, materieel en hulpmiddelen van Opdrachtnemer daaronder begrepen, indien en voor zover deze schade niet is gedekt door de in lid 1 bedoelde CAR-verzekering.

24.4
Aan de Stegge Roosendaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen toegebracht door Opdrachtnemer, diens personeel of andere door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen. Opdrachtnemer vrijwaart Aan de Stegge Roosendaal voor alle aanspraken van voornoemde derden tot vergoeding van schade als bedoeld in deze bepaling.

24.5
De in art. 24.4 genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in het geval de daar bedoelde schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Aan de Stegge Roosendaal, haar personeel, dan wel andere personen waarvoor Aan de Stegge Roosendaal verantwoordelijk is, voor zover die schade is gedekt onder de in art. 24.1 bedoelde CAR-verzekering.

24.6
Opdrachtnemer vrijwaart Aan de Stegge Roosendaal voor alle aanspraken van Principaal en/of derden ter zake van schade veroorzaakt door Opdrachtnemer, diens personeel of door hem ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst en/of ten gevolge van niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in gebruik vanaf 22 december 2021.

Aan de Stegge Roosendaal B.V.