ZORGVASTGOED AANPAK DIE ÉCHT ONTZORGT

Inleiding

Zorgvastgoed biedt passende huisvesting aan mensen die zorg nodig hebben. De bijdrage aan het welzijn van kwetsbare individuen maakt zorgvastgoed een sociaal-maatschappelijk verantwoorde investering. Aangedreven door demografische veranderingen, kenmerkt de sector zich door stabiliteit en gestage groei. ADSR heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en realiseren van zorgvastgoed. We onderscheiden ons met een unieke aanpak en visie en staan klaar om te bouwen aan een betere toekomst, één steen tegelijk.

zorgvastgoed SDW aan de zuidwal

De diversiteit van zorgvastgoed

Zorgvastgoed is een overkoepelende term die verwijst naar de gebouwen en voorzieningen die worden gebruikt voor verschillende zorgdoeleinden. Deze bestaan uit eerste- en tweedelijnszorg en intra- en extramurale zorg in diverse zorggebieden.  

Zorgvastgoed afgestemd op zorgbehoeften

Uiteraard moeten zorgvastgoedlocaties voldoen aan strikte normen en eisen. Eigenschappen zoals toegankelijkheid, technologische infrastructuur, veiligheidssystemen, preventiemaatregelen en de beschikbaarheid van gemeenschappelijke leefruimtes en therapieruimtes worden afgestemd op het type zorg dat wordt aangeboden. 

zorgvastgoed financieren voor de patient

Impact van kwalitatief zorgvastgoed op gezondheidszorg 

Zorgvastgoed biedt in feite een dak boven het hoofd aan zorgexploitanten om hun diensten te kunnen verlenen en een fijn ‘thuis’ te kunnen geven aan mensen die zorgbehoevend zijn. Maar alleen een fysieke locatie is niet voldoende om de juiste zorg aan te kunnen bieden. Zorgexploitanten stellen dan ook terecht hoge eisen aan de kwaliteit van zorgvastgoed. Geschikt vastgoed verbetert onder andere: 

 • Zorgkwaliteit

 • Gespecialiseerde zorg 

 • Efficiëntie 

 • Werkbeleving van zorgverleners 

 • Ervaringen van cliënten 

 • Veiligheid 

De zorgvastgoed expertise van ADSR  

ADSR ontwikkelt en realiseert al meer dan 10 jaar woon-zorgcomplexen (WoZoCo’s) voor de intra- en extramurale zorg. Afhankelijk van de intensiteit van de zorg wonen cliënten semi-zelfstandig in studio’s, appartementen of kleine woongroepen. We hebben vastgoed voor diverse zorggebieden ontwikkeld en gerealiseerd: 

 • Psychogeriatrie (PG / dementie) 

 • Verstandelijk Gehandicapt (VG) 

 • Licht Verstandelijk Gehandicapt (LVG) 

 • Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) 

Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken we over uitgebreide kennis op het gebied van zorg, techniek, financiën en fiscaliteit. We hechten veel waarde aan duurzaamheid en flexibiliteit in zowel bestemming als bouwsystematiek. Bovendien hebben we een netwerk van waardevolle connecties opgebouwd.  

“Onze betrokkenheid gaat verder dan de bouw van zorgvastgoed. We streven ernaar om onze opdrachtgevers te ontzorgen en zo goed mogelijk te begeleiden gedurende het project. We gaan zelfs zo ver dat we beleggers of investeerders benaderen wanneer een exploitant zelf niet in vastgoed kan of wil investeren.”

Bas Moens

Algemeen directeur, ADSR

Benieuwd naar hoe we je organisatie kunnen helpen met zorgvastgoed?

Neem contact op voor meer informatie. We helpen je graag. 

De zekerheid van investeren in zorgvastgoed 

In vergelijking met andere markten, zoals de woningmarkt die vaak wordt gezien als grillig, biedt investeren in zorgvastgoed een stabielere en meer voorspelbare route naar rendement. Naast financiële voordelen maakt investeren in zorgvastgoed het mogelijk om een positieve impact te maken op de samenleving.  

zorgvastgoed aandelen en oprechte aandacht

Voorspelbaar rendement en langdurige huurinkomsten 

Zorgvastgoed zorgt voor een betrouwbare stroom van huurinkomsten voor de lange termijn. Huurcontracten van 15 tot 20 jaar zijn eerder regel dan uitzondering. Het rendement is wellicht minder hoog dan bij risicovoller vastgoed, zoals commercieel vastgoed, maar wel stabiel. De focus ligt op duurzaamheid, stabiliteit en de mogelijkheid om met vertrouwen te investeren in een sector die blijvend relevant is. 

Invloed van demografische trends op investeringen in zorgvastgoed 

Verschuivingen van demografische factoren zijn de redenen achter deze blijvende relevantie. De vergrijzing van de bevolking heeft gezorgd voor een groeiende groep ouderen die behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. Daarnaast komt dementie op jonge(re) leeftijd vaker voor dan gedacht. Gezins- en familieleden denken goed na over hoe ze de beste zorg- en leefomstandigheden kunnen bieden aan hun dierbaren. Ze vinden de menselijkheid van de zorg erg belangrijk. Diverse soorten zorgvoorzieningen zijn het resultaat. 

Stabiele investering in kwaliteit en continuïteit 

Voor verstandelijk gehandicapten kan op jonge leeftijd al een zorgplan worden opgesteld om te voorzien in toekomstige behoeften. Zelfs in gevallen waarbij de opnameperiode mogelijk korter is, zoals bij demente ouderen, is er een voortdurende behoefte aan zorg. Deze consistente vraag naar goede zorgfaciliteiten legt een stevige basis voor investeerders. Daarnaast maakt het vertrouwen in het DNA (onder andere solvabiliteit, trackrecord en goede naam) van zorgexploitanten investeren in zorgvastgoed extra aantrekkelijk. Zorginstellingen hebben veelal een gezonde financiële positie. Zij kunnen consistent aan hun huurverplichtingen voldoen, wat de betrouwbaarheid van het investeringsrendement verhoogt. 

Praktische oplossingen voor zorgvastgoed  

ADSR begrijpt wat de zorgsector nodig heeft en zet dit om naar praktische, goede oplossingen voor vastgoed. Dankzij onze verworven kennis en ervaring, onder andere gebaseerd op onze afgeronde projecten en ons vermogen om ons in te leven in de denkwijze van onze klanten, bezitten we ook specifieke inzichten over hoe beleggers willen en kunnen investeren. Een voorbeeld van onze proactieve toepassing van kennis is ons advies over een groen en duurzaam verwarmingssysteem voor een zorgvastgoedproject. We onderzochten diverse verwarmingssystemen en ontdekten dat een innovatief ijsbuffersysteem, ondanks de hogere initiële kosten, op de lange termijn kostenefficiënter was vanwege lagere energie- en onderhoudskosten. Onze opdrachtgever heeft dit advies opgevolgd. 
 

ADSR heeft oog voor de toekomst 

Verder beschikken we over het signaleringsvermogen om te anticiperen op toekomstige behoeften. Dat helpt ons om gebouwen te ontwerpen en te bouwen die niet alleen handig zijn voor nu, maar ook gemakkelijk aanpasbaar zijn indien de bestemming van het gebouw later wijzigt.   

“Ons ontwikkelteam richt zich op de flexibiliteit van de bestemming. We kijken kritisch naar de bouwsystematiek, zodat we duurzaamheid op de lange termijn kunnen garanderen. Vanuit het beleggingsperspectief denken we mee over toekomstige exploitatielasten en vanuit het zorgperspectief over efficiënt gebruik van het vastgoed.” 

Gaston van Aken 

Sales manager, ADSR

Interesse in een quick-scan voor een investering in zorgvastgoed? 

Beoordeel met behulp van onze data of een investering in zorgvastgoed interessant is. Neem contact op voor meer informatie.  

Professioneel advies over juridische aspecten van zorgvastgoed 

Bij een investering in zorgvastgoed komen de nodige juridische aspecten en risico’s om de hoek kijken. Professioneel advies is waardevol om deze zaken doeltreffend te beheren, vooral omdat elk investeringsproject uniek is. Een op maat gemaakte aanpak wordt sterk aanbevolen. 

projectontwikkelaar zorgvastgoed bij Bas Moens ADSR

Kwaliteit, veiligheid en naleving van wet- en regelgeving rondom zorgvastgoed 

Wet- en regelgeving rond zorgvastgoed varieert per locatie en jurisdictie. Ook de beschikbaarheid van financieringen en subsidies is afhankelijk van overheidsprioriteiten en regionale zorgbehoeften. Enkele veelvoorkomende wetten en regels, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorginstellingen en kwaliteitswet (ZiKo) dragen bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Verder moet zorgvastgoed voldoen aan diverse vergunningsvereisten. Gezondheidsautoriteiten en gemeentelijke instanties houden toezicht om de kwaliteit te waarborgen. 

Juridische en financiële overwegingen voor succesvolle investeringen in zorgvastgoed 

Bij het investeren in zorgvastgoed vormt een doordachte aanpak een solide basis voor succes. Dat de geldende regelgeving nageleefd moet worden, is uiteraard een gegeven. Verder is het van belang om een passende juridische structuur te kiezen, zoals een vof of beleggingsfonds. Elke structuur kent zijn eigen juridische implicaties en belastingverplichtingen. Met een due diligence-onderzoek is de financiële gezondheid van de zorginstelling te evalueren. Een grondig marktonderzoek wijst uit of zorgvastgoed in de betreffende regio aantrekkelijk is. Het is tevens aan te raden om solide huurovereenkomsten met duidelijke voorwaarden af te sluiten en een heldere exit-strategie te ontwikkelen. Het spreiden van investeringen over meerdere instellingen of locaties kan financiële risico’s beperken. 

Zorgvastgoedprojecten haalbaar maken en houden 

ADSR integreert het businessmodel van opdrachtgevers op een menselijke manier in het te ontwikkelen en realiseren zorgvastgoed. Tijdens het ontwikkeltraject inventariseren we de wensen en eisen van onze opdrachtgevers en gebruikers en adviseren hierin.  

“Als ontwikkelende bouwer volgen we ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en juridische aspecten op de voet. Vanwege onze kennis en ons vermogen om hierop in te spelen is ADSR de partij om projecten haalbaar te maken en te houden.” 

Gaston van Aken 

Sales manager, ADSR

Met vertrouwen investeren in zorgvastgoed?  

We begeleiden je graag in dit unieke investeringslandschap. Neem contact op voor advies. 

Evolutie van zorgvastgoed 

Gedreven door de wens om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, is de zorgvastgoedsector voortdurend in beweging. Verschillende trends en ontwikkelingen bevorderen een verbeterde levenskwaliteit van cliënten, een efficiëntere zorgverlening en een positieve impact op de maatschappij.  

zorgvastgoed ontwikkelaar Vreedonk dordrecht

Innovaties en technologieën die de zorgervaring veranderen 

Natuurinclusief bouwen wordt regelmatig ingezet om het welzijn van cliënten te verbeteren. De nadruk van deze opkomende trend ligt op duurzame, milieuvriendelijke ontwerpen die in harmonie zijn met de omgeving. Er is bovendien een groeiende focus op innovaties die de ervaring en functionaliteit van gebouwen verbeteren. Zo speelt zorgdomotica een steeds grotere rol. Slimme camera’s en monitoringssystemen worden ingezet om cliënten in hun kamers te volgen en te verzorgen. Domotica draagt niet alleen bij aan een efficiëntere zorgverlening, maar biedt zowel cliënten als zorgverleners extra veiligheid en gemoedsrust. Verder wordt in het ontwerp van zorgvastgoed meer en meer rekening gehouden met dagelijkse taken en werkstromen. Door slimme looproutes en ergonomische indelingen te implementeren, wordt het werk van zorgverleners gemakkelijker gemaakt.   

“Voorheen werden er door opdrachtgevers meer dingen opgelegd. Nu wordt de interactie opgezocht met de zorgverleners. Dat is ook goed, want zij zijn degenen die in het gebouw moeten werken. We spreken hen bijvoorbeeld in een vroeg stadium over looproutes, locaties van ondergrondse containers en verlichting. Een andere mooie ontwikkeling is dat er steeds vaker maatwerk wordt gecreëerd voor cliënten. Zij mogen dan bijvoorbeeld kiezen uit diverse kleurenpaletten, behang, vloerafwerking en andere elementen.” 

Evert Broekmans

Planontwikkelaar, ADSR

Toekomstgericht zorgvastgoed: anticiperen op vergrijzing, specialisatie en innovatie 

Vanwege de toenemende vergrijzing en het groeiende aantal mensen met dementie, worden zorgvastgoedlocaties in de toekomst ruimer opgezet. De verwachting is dat er steeds meer vraag zal zijn naar gespecialiseerde locaties voor ouderen, dementerenden en jongeren met complexe zorgbehoeften. Natuurinclusieve ontwerpen worden nog belangrijker. Cliënten kunnen hier rust vinden en blijven genieten van de buitenlucht. De groei van het personeelsaanbod houdt de groei van de arbeidsvraag in de nabije toekomst niet meer bij. Het is van belang dat zorgverlening op afstand, met behulp van zorgdomotica, verbetert om de zorgkwaliteit hoog te houden.  

zorgvastgoed woningcorporaties advies en meedraaien

Zorgvastgoed van ADSR maakt het verschil  

De proactieve aanpak van ADSR helpt bij het creëren van optimale zorgomgevingen. We weten precies hoe we de laatste trends en ontwikkelingen toe moeten passen voor het beste resultaat. Tegelijkertijd houden we rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Open en helder communiceren is, naar onze mening, essentieel voor het succes van elk project. Daarom nemen we onze opdrachtgevers vanaf het begin mee in het ontwikkelingsproces. Ons ervaren team zorgt voor een goede afstemming tussen visie en uitvoering. 
 

Samen bouwen aan een betere toekomst? 

Neem contact met ons op. Lees je liever nog even verder, dan kan dat natuurlijk ook. 

Succesvolle praktijkvoorbeelden van ADSR in de zorgvastgoedsector 

Praktijkvoorbeelden bieden de beste inzichten voor het aanpakken van vergelijkbare uitdagingen. We lichten graag een aantal inspirerende vastgoedprojecten uit.  

zorgvastgoed wouw

Nieuwbouw inclusief zorgdomotica van WoZoCo Leonardushof in Wouw 

zorgvastgoed wouw

Het belang van goed ontworpen zorgvastgoed gaat verder dan het ontwerp; het heeft een directe invloed op de werkbeleving van zorgverleners. Dit is dan ook waar een groot deel van de focus op lag bij de ontwikkeling van Leonardushof in Wouw. Het oude pand is gesloopt. Er is een nieuw pand voor in de plaats gekomen. Tijdens het bouwproces is besloten dat de locatie, naast een zorgtehuis, ook geschikt moest zijn voor intensieve zorg. Deze omschakeling is succesvol afgerond, inclusief de implementatie van zorgdomotica. 

Zorgvastgoed dordrecht

Renovatie en uitbreiding met hospice van WoZoCo Vreedonk in Dordrecht 

Zorgvastgoed dordrecht

Dat ADSR de mens centraal stelt, blijkt uit de geslaagde oplevering van Vreedonk in Dordrecht. Het gebouw is deels nieuw gebouwd en deels verbouwd, terwijl de cliënten er nog woonden. Dit vereiste niet alleen vakmanschap in de constructie, maar ook communicatie met de bewoners en zorgafdelingen om ervoor te zorgen dat de dagelijkse gang van zaken zo min mogelijk werd verstoord. Na een half jaar was het team van ADSR er kind aan huis.  

Zorgvastgoed Bergen op Zoom

Ontzorgen van SDW Zorg bij realisatie Zuiderdreef in Bergen op Zoom 

Zorgvastgoed Bergen op Zoom

SDW Zorg was op zoek naar een nieuwe locatie in Bergen op Zoom voor 48 cliënten. ADSR heeft de zorginstelling hier volledig in ontzorgd. We hebben zowel de locatie gevonden als een belegger die wilde investeren in het zorggebouw. Wat dit project bijzonder maakt, is de diversiteit aan zorgbehoeften die onder één dak zijn ondergebracht. Er zijn kamers voor alleenstaande moeders met kind, appartementen voor redelijk zelfstandige cliënten, maar ook woongroepen met zit-/slaapkamers voor mensen met een zwaardere beperking. De locatie is volledig door ons uitontwikkeld met de architect en verschillende adviseurs. 

zorgvastgoed vlissingen

Ontwikkeling en realisatie van comfortabel WoZoCo voor ’s Heeren Loo in Vlissingen 

zorgvastgoed vlissingen

Ook zorgorganisatie ’s Heeren Loo hebben we voor een groot deel ontzorgd. In dit geval met onze kennis van het ontwikkelen van grond. ADSR heeft een deel van het bestemmingsplan voor de locatie van ’s Heeren Loo in Vlissingen uitgewerkt. De gemeente heeft uiteindelijk ingestemd met de ontwikkeling van 96 zorgeenheden op een stuk agrarische grond. Waar dit normaal gesproken 5 tot 10 jaar kan duren, is het ADSR dankzij onze kennis en connecties bij dit project in 3 jaar gelukt.  

Ervaringen van zorgexploitanten met de ontwikkeling en realisatie van zorgvastgoed 

Zorgexploitanten hebben de afgelopen jaren een verschuiving opgemerkt in de manier waarop zorg wordt geleverd en ontvangen. De nadruk ligt op het bevorderen van welzijn en de levenskwaliteit van cliënten. De balans vinden tussen functionaliteit en wooncomfort is altijd een uitdaging in zorgvastgoed. Bij Zuiderdreef in Bergen op Zoom is dit wat de zorgexploitant betreft goed gelukt. 

“We hebben een functioneel en mooi gebouw neergezet waarvan onze bewoners zeggen ‘wat voelt het snel als thuis’. En wij vonden het zelf erg prettig om met een bouwer te werken die het met hart en ziel echt mooi wilde maken.” 

Andrea Naalden 

Voormalig Unitmanager, SDW

Ook bij Vreedonk in Dordrecht is men blij met de mooie, nieuwe ruimtes. Trots op het feit dat het complexe traject, waarbij cliënten nog in het gebouw woonden, tot een goed einde is gebracht overheerst.  

“We hebben bewust voor deze werkwijze gekozen. Tijdelijke huisvesting voor de bewoners is namelijk ook lastig te regelen én kostbaar. Omdat de gekozen partijen al in meerdere instellingen ervaring hebben, begrijp je elkaar snel. Ook goed overleg met de interne zorgorganisatie is natuurlijk essentieel. Het lukt allemaal, maar het vereist heel veel afstemming en partijen die echt meedenken.” 

Anton Tielen 

Programmamanager Vastgoed, Het Spectrum 

De vernieuwde locatie biedt een kwaliteitsimpuls aan cliënten in de laatste levensfase. Zorgexploitant Het Spectrum vindt de winst voor de bewoners het mooist en is daarnaast blij om een fijne werkomgeving aan collega’s te bieden. 

ADSR stelt de mens centraal 

Van slimme ontwerpen tot efficiënte uitvoeringen, het werk van ADSR binnen de zorgvastgoedsector is erg divers. Om projecten vol vertrouwen te starten, betrekken we het uitvoeringsteam over het algemeen vroegtijdig bij zorgvastgoedprojecten. Zo kunnen we alle belangrijke zaken, zoals planning, bouwmethoden en communicatie, met elkaar afstemmen. We vinden dit erg belangrijk, zeker nu we steeds meer zien dat de verwachtingen van onze opdrachtgevers veranderen. 

“Er is een schreeuwend tekort aan verplegend personeel, dus het moet voor personeel ook aantrekkelijk zijn om in een gebouw te werken. We merken dat steeds meer zorginstellingen in het belang van hun cliënten én hun medewerkers denken.” 

Bas Moens

Algemeen directeur, ADSR 

Wat ons echt onderscheidt, is onze kennis van de zorg en de interactie die we hebben met zorgverleners en cliënten. De mens staat altijd centraal voor ADSR. We zijn sterk in het ontwikkelen en realiseren van projecten voor verschillende klantgroepen. Daarbij richten we ons niet alleen op de haalbaarheid van een project, maar ook op de vertaling naar de praktijk. We stellen de juiste vragen om te begrijpen wat zorgexploitanten, zorgverleners én cliënten verwachten. Samen komen we tot een optimale woon- en werkbeleving.   

Conclusie over stabiele kansen in de evoluerende zorgvastgoedsector  

De zorgvastgoedsector is continu aan verandering onderhevig om aan de groeiende behoeften van de samenleving te voldoen. De toenemende vraag naar zorgvastgoed heeft te maken met demografische factoren, zoals de vergrijzing en het toenemende aantal dementerenden.  Investeren in zorgvastgoed biedt investeerders een laag risicoprofiel met een stabiele zorgpartij die vaak voor langere periodes wil huren.

Wet- en regelgeving met betrekking tot zorgvastgoed verzekert de kwaliteit van de zorg die geboden wordt. Elk investeringsproject is uniek en wet- en regelgeving verschilt per locatie en jurisdictie. Daarom is het raadzaam een op maat gemaakte strategie te ontwikkelen waarin juridische overwegingen en risicobeheer worden geïntegreerd. Vanwege verschillende trends en ontwikkelingen is het belangrijk om met ervaren partners samen te werken. Zorgvastgoed is meer dan de beschikbaarheid van een fysieke locatie. Het is een omgeving die de kernwaarden van de gezondheidszorg ondersteunt en de mens centraal stelt. Dit is iets waar ADSR erg sterk in is.  

SAMEN ZORGVASTGOED ONTWIKKELEN?

We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.